top of page

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PB+1

(amb PSotacob i PSot)

Municipi: Vilassar de Mar

Superf. const. : 451,25m2

Projecte: Febrer 2015

Inici Obra: Setembre 2015

Final Obra: Novembre 2016

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Municipi: Sabadell

Superf. const. : 177,85 m2

Projecte: Febrer 

Inici Obra: 2012

Final Obra: 2015

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT PB+1

Superf. const. : 231,70m2

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

REFORMA DE TRES HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

Municipi: Palamós

Superf. const. : 108,70m2 x 3

Projecte: Novembre 2017

Inici Obra: Febrer 2018

Final Obra: Març 2019

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marta Sont, arquitecta

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

(edifici catalogat)

Municipi: Sabadell

Superf. const. reformada: 44,10m2 d’altell i 52,00m2 de coberta

Projecte: Agost 2011

Inici Obra: Gener 2012

Final Obra: Abril 2012

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB I PP

Municipi: Sabadell

Superf. const. reformada 183,6m2

Superf. façanes reformades 130,4m2

Projecte: Març 2013

Inici Obra: Maig 2013

Final Obra: Juliol 2013

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES PB+2

Municipi: Barcelona

Superf. const. reformada: 191,70m2 +  pati 28,00m2 + terrassa 4,20m2

Projecte: Febrer 2009

Inici Obra: Agost 2009

Final Obra: Gener 2010

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AMB CANVI D’ÚS A PLANTA BAIXA

(de local a habitatge)

 

Municipi: Sabadell

Superf. const. reformada: 167,70m2

Projecte: Gener 2010

Inici Obra: Setembre 2010

Final Obra: Abril 2011

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR EN CANTONADA

Municipi: Sabadell

Superf. const. : 176,40 m2

Projecte: Juliol 2019

Inici Obra: Juny 2020

Final Obra: Setembre 2021

Promotor: Privat

Redacció de Projecte: 

Núria Marcet Boada, arquitecte 

Tècnics col·laboradors:

Erik Ortega, arquitecte

Marga Cerezo, estructurista

Albert Alcoberro, disseny gràfic

Direcció Facultativa:

Núria Marcet, Direcció d'Obra

Lluís Garriga, Direcció d'Execució

REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Municipi: Sabadell

Superf. const. : 119 m2

Projecte: Juliol 2019

Inici Obra: Juny 2020

Final Obra: Març 2021

Promotor: Privat

Redacció de Projecte: 

Núria Marcet Boada, arquitecte

Tècnics col·laboradors:

Erik Ortega, arquitecte

Marga Cerezo, estructurista

Albert Alcoberro, disseny gràfic

Direcció Facultativa:

Núria Marcet, Direcció d'Obra

Lluís Garriga, Direcció d'Execució

REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Municipi: Sabadell

Superf. const. : - m2

Projecte: 2021

Inici Obra: 2022

Final Obra: 2023

Promotor: Privat

Redacció de Projecte: 

Núria Marcet Boada, arquitecte

Tècnics col·laboradors:

Gregorio Azcárate, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

Direcció Facultativa:

Núria Marcet, Direcció d'Obra

bottom of page