top of page

NÚRIA MARCET BOADA

ARQUITECTURA I INTERIORISME

 

A r q u i t e c t e

 

Des de l'any 2000, formada a:

- ETSAV (oct 1992-gen 2000)  

 

- FAUTL de Lisboa (oct 1997-jul 1998)

 

- POSTGRAU DE REHABILITACIÓ (2a edició 2011, 152h)

   Escola de pràctica professional josep lluís sert.

 

E s t u d i   p r o p i

 

Després de treballar i col·laborar durant 6 anys amb 5 despatxos d'arquitectura a Sabadell, Barcelona i Lisboa, al 2005 inicio la meva activitat professional amb estudi propi d'arquitectura a Sabadell, amb la col·laboració d'altres professionals, arquitectes, consultors d'estructures, arquitectes tècnics, enginyers, constructors, interioristes, restauradors d'art,... a fi de donar resposta a totes les necessitats relatives a l'arquitectura, la construcció, l'interiorisme i l'art.

 

E x p e r i è n c i a   p r o f e s s i o n a l

 

· Construcció d'habitatges unifamiliars aïllats.

· Rehabilitació d'habitatges.

· Intervencions en edificis catalogats.

· Rehabilitació de façanes i cobertes.

· Reformes i interiorisme d'esglésies i capelles.

· Diagnosi i coordinació de treballs de manteniment d'edificis.

· Cèl·lules d'habitabilitat i CEE (Certificat d'eficiència energètica)).

 

M è t o d e   d e   t r e b a l l

 

Dialogar i treballar conjuntament amb el client, realitzar estudis previs, dibuixar primeres propostes fins arribar a la millor solució funcional responent a les necessitats del promotor.

 

Redactar projecte bàsic i projecte executiu, tramitar sol·licitud de llicència a l'Ajuntament.

 

Definir detalls constructius tenint en compte la rendibilitat, la practicitat i l'estètica dels materials.

 

Possibilitat de planificar i coordinar tots els industrials intervinents en l'obra, a part d'assumir la direcció facultativa i control exhaustiu de la seva execució.

 

Assessorament en l'elecció dels materials d'acabat, il·luminació, mobiliari, etc... aconseguir màxima qualitat al millor preu.

bottom of page